Loading...
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
บริษัท มาซา แลบ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2532 โดยเริ่มต้นจากการมีพนักงานเพียง 15 คน หลังจากที่ทางคณะกรรมการอาหารและยา ได้นำข้อกำหนดมาตรฐาน GMP เข้ามาใช้ในประเทศไทย ทางบริษัทฯ ก็ได้พัฒนาศักยภาพในทุกด้านจนได้รับมาตรฐาน GMP ติดต่อกันทุกปีจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การบริหารงานของ คุณปัญญา ศิริพรพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าผู้ใช้ยากลุ่มพาราเซตามอลในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมาก และ ต้องซื้อยาจากต่างประเทศมาใช้ในราคาแพงเกินสมควร ทางบริษัทฯ จึงได้คิดค้น ยาพารา “พาราแคพ (บรรเทาปวด ลดไข้)” ขึ้น เพื่อมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคทางด้านราคา แต่คุณภาพทัดเทียมกับยาที่นำเข้าจากต่างประเทศทุกประการ โดยทาง บริษัทฯ ได้ทำการเริ่มต้นผลิตยา “พาราแคพ (บรรเทาปวด ลดไข้)” ออกสู่ตลาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ระยะเวลาจนถึงปัจจุบัน รวม 26 ปี โดยมียอดขายเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย อีกทั้งยังมีการส่งไปจำหน่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น พม่า, มาเลเซีย, กัมพูชา, ลาว เป็นต้น
หลักในการบริการ

ภายใต้การบริหารงานของ คุณปัญญา ศิริพรพิทักษ์ ท่านได้ยึดถือหลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารองค์กร คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และ ยึดมั่นในคุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ซื่อตรงต่อหน้าที่ในการผลิตยาที่มีคุณภาพตามข้อกำหนด GMP ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการจำหน่ายยาในราคาที่ยุติธรรมและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค เพราะ ลูกค้า คือ ผู้มีความสำคัญในความสำเร็จของบริษัทฯ ทุกประการ ทั้งนี้นอกเหนือจากแนวทางการบริหารงานด้านธุรกิจขององค์กรแล้ว ทาง บริษัท มาซา แลบ จำกัด ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม อาทิ ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาต่างๆ, ให้การสนับสนุนองค์กรของรัฐและเอกชนในกิจกรรมสาธารณกุศล เช่น

 • สนับสนุนทีมเรือพรพระแก้ว ของจังหวัดสิงห์บุรี
 • สนับสนุนกิจกรรมการชกมวยเพื่อการกุศลต่างๆ
 • สนับสนุนเวชภัณฑ์ยา, ผ้าห่ม และ สินค้าอุปโภค-บริโภค เพื่อที่หน่วยงานต่างๆจะได้นำไปมอบต่อให้กับประชาชนผู้ที่ประสบภัยทางธรรมชาติอีกต่อหนึ่งฯ
 • พร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญกับพนักงานภายในบริษัทฯ โดยได้จัดทำกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงาน อาทิ จัดตั้งกองทุนกู้ยืมให้กับพนักงานที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในปี พ.ศ.2554, มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงาน เป็นต้น
 • การให้บริการ

  เรามีทีมการตลาดทั้งหมด 7 ทีม และ พนักงานขาย 33 คน ให้บริการครอบคลุมโรงพยาบาลของรัฐ-เอกชนทุกระดับและสถานบริการสุขภาพทุกประเภท ตลอดจนสถานที่จำหน่ายยาทุกประเภท อาทิ คลินิกและร้านขายยา เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมคุณภาพสูงในราคาที่ท่านสามารถซื้อได้และบริการที่ดีเยี่ยม

 • DTL (ต่างจังหวัด) - ดูแลโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่งในต่างจังหวัด
 • OTC (ต่างจังหวัด) - ดูแลร้านค้ายาในต่างจังหวัด
 • DTL (กรุงเทพฯ) - ดูแลโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • OTC (กรุงเทพฯ) - ดูแลร้านค้ายาในพื้นที่กรุงเพทฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ,ปทุมธานี ,สมุทรปราการฯ)
 • MKT - ดูแลลูกค้าอื่นๆนอกเหนือจาก 4 ทีมข้างต้น
 • Modern Trade - ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ “พาราแคพ” จำหน่ายอยู่ใน Modern Trade คือ 7-11 ,ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ,ร้านวัตสัน ,โลตัส ฯลฯ
 • ปัจจุบัน “พาราแคพ” ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศต่างๆ ในกลุ่ม ASEAN อาทิ มาเลเซีย กัมพูชา พม่า ลาว

  วิสัยทัศน์

  ในปีพ.ศ.2558 จะเกิดความร่วมมือเป็น 1 เดียวกันของ 10 ประเทศใน ASEAN และเพื่อให้ทั้ง 10 ประเทศได้ใช้ยาคุณภาพดี ซึ่งในขณะนี้ “พาราแคพ” ได้มีการจำหน่ายอยู่ในประเทศต่างๆดังนี้

 • 1. ประเทศไทย (THAILAND)
 • 2. สหภาพพม่า (Union of Myanmar)
 • 3. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
 • 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic)
 • 5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
 • สวัสดิการพนักงาน
 • 1. เงินโบนัส
 • 2. เสื้อฟอร์ม 3 ตัว ฟรีทุกปี
 • 3. แรงจูงใจจากการพัฒนาทักษะความชำนาญทุกเดือน
 • 4. รางวัลจากการร่วมทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ
 • 5. บริการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง
 • 6. ของขวัญแต่งงาน
 • 7. ของรับขวัญคลอดบุตร
 • 8. ของเยี่ยมไข้ผู้ป่วย
 • 9. สวัสดิการอาหารกลางวัน
 • 10. ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
 • 11. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • 12. สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย เช่น โครงการบ้านหลังแรกฯ
 • 13. สวัสดิการซื้อยาในราคาพนักงาน